سفير آمريکا در ليبريه از شورشيان که يک پل عمده را در مونرويا، پايتخت آن کشور تصرف کرده اند و حمله ای جديد را به مرکز شهر تدارک می بينند خواسته است که ازپايتخت خارج شوند .

شاهدان و مقامات ارتشی ميگويند شورشيان در حمله امروز، فرودگاه اصلی شهر را مدّ نظر دارند .

جان بلينی سفير آمريکا به شورشيان و و دولت چارلز تيلور توصيه کرده است خط آتش بس را به خارج از پايتخت انتقال دهند .

دولت گفته است اين توصيه را می پذيرد . حمله شورشيان برای تصرف پايتخت از يک هفته پيش آغاز شد.