مقامات ترکيه می گويند يک سلسله زمين لرزه های معتدل غرب کشور را تکان داد و جراحات و خساراتی وارد آورد. فرماندار استان دنيزلی، که مرکز زمين لرزه در آن قرار داشت، روز شنبه گفت چندين خانه آسيب ديد و حدود 10 نفر هنگامی که هراسان از خانه های خود می گريختند جراحات مختصری برداشتند. شديدترين زمين لرزه ۶/۵ درجه ريشتر شدت داشت.