يک دوقلوی غيرمشابه هم با جفت و کيسه مشيمی مشترک به دنيا آمدند و دانشمندان سوئدی سرگرم ابداع شيوه ای هستند تا زنانی که آرزوی فرزند می کنند با پيوند رحم عاريتی از مادر يا خواهر به آرزويشان برسانند. منصور فــراسيــون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، در برنامه « دانــش وجــامعــه» اين دو تحول را به آگاهی شنوندگان مير رساند.