مقامات هند می گويند پنج تند رو مسلمان مظنون هنگامی که سعی داشتند وارد کشمير هند بشوند در تيراندازی نيروهای امنيتی کشته شدند.

به گفته مقامات هندی اين حادثه پيش از ظهر جمعه در نزديکی مرز کشمير پاکستان روی داد. روز جمعه همچنين سربازان هندی پنج تن را در جنوب کشمير، در ناحيه ای در حدود 25 کيلومتری جامو کشتند. هنوز معلوم نيست که آيا آنها از تند روها بودند يا نه.