آقای دکتر عبدالکريم لاهيجی، رييس جامعه دفاع حقوق بشر در ايران و نايب رييس فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر در گفتگويی با بهروز عباسی، خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، در مورد قتل خانم زهرا کاظمی عکاس و روزنامه نگار کانادايی ايرانی تبار در دست عوامل رژيم جمهوری اسلامی صحبت می کند.