دکتر عليرضا نوری زاده به سئوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون وقايع اخير ايران و بويژه نکات زير پاسخ می گويد:

1-ارجاع پرونده خانم زهرا کاظمی از سوی دادستان تهران به دادسرای نظامی بطور غير مستقيم مأمورين وزارت اطلاعات ايران را متهم می کند.

2- کشته شدن پسران صدام حسين می تواند در ثبات و امنيت عراق موثر باشد.