سازمان عفو بين الملل می گويد گزارش هايی دريافت کرده است که نشان می دهد نيروهای ائتلاف در عراق زندانيان را می کشند و شکنجه می دهند. عفو بين الملل روز چهارشنبه گزارشی منتشر کرد که در آن گفته می شود چندين گزارش از مواردی که در آنها زندانيان کاملا يا تا حدودی به دليل بدرفتاری زندانبانان جانسپرده اند دريافت داشته است.

گزارش به نقل از زندانيان سابق می نويسد که آنها هدف محروميت از خواب، ماندن در حالت های درد آور و نشستن های طولانی در برابر نور شديد و شنيدن صدای بلند موسيقی، قرار می گرفتند.

عفو بين الملل می گويد بازداشت شدگان ديگری، شکايت می کنند که آنها را در چادرهای بسيار گرم نگاه می داشتند بی آنکه آب کافی برای نوشيدن داشته باشند.