دکتر عليرضا نوری زاده به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در مورد نکات زير توضيحاتی می دهد:

۱ - آقای سعيد مرتضوی دادستان تهران که در ماجرای قتل خانم زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس کانادايی ايرانی تبار نيز نقش سوال برانگيزی داشته است اکنون از سوی آقای هاشمی شاهرودی مامور رسيدگی به اين پرونده شده است.

۲ - آقای مهندس ابوالقاسم گلباف، مدير مسئول ماهانه گزارش، نيز بازداشت و زندانی شده است.