در بخش نخست از سلسله برنامه های درباره جنبش همبستگی لهستان و دلايل توفيق آن به نقل از يکی از رهبران جنبش و معاون پيشين وزارت دفاع و وزارت خارجه دولت های دمکرات لهستان در سالهای ۱۹۹۰ و دوسال نخست هزاره سوم ميلادی، وحدت و اتحاد کارگران و روشنفکران لهستان مهمترين عامل شناساندن جنبش به جهان خارج و جلب حمايت های بين المللی از جنبش همبستگی بود.