آقای دکتر ساری متخصص امراض داخلی است و به جوانان آگاهی در مورد ديابت می دهد