در روزی چون امروز در سال ۱۹۶۹ ميلادی سفينه ماه پيمای آمريکا به طرف کره ماه فرستاده شد. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.