خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا، فرح جهانگيری، گفتگويی انجام داده است با دکتر مهرداد درويش پور در ارتباط با درخواست هواداران دمکراسی و جنبش دانشجويی ايران از کشورهای عضو اتحاديه اروپا برای دست کشيدن از سياست گفتگوهای انتقادی با جمهوری اسلامی ايران، که توجه شما را به آن جلب می کنيم.