سعيد طوسی نخستين ايرانی مقيم آمريکا که در سال ۲۰۰۰ قله اورست را فتح کرد در گفتگو با خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا در باره فعاليت های کوهنوردی اش صحبت می کند.