در ليبريه شورشيان در جديدترين دور نبرد با نيروهای دولتی، يک پل استراتژيک در حومه مونروويا، پايتخت را تصرف کرده اند.

آنها روز جمعه پل رودخانه ُپو را تسخير کردند و يکی از آخرين خطوط دفاعی پيش از رسيدن به مرکز شهر را درهم شکستند.

دولت ليبريه شورشيان را به آغاز حرکت جديدی به سوی پايتخت متهم می کند، اما آنها می گويند فقط از مواضع خود دفاع می کنند. جديدترين دور نبرد، بروز نگرانی هايی را در مورد شکست آتش بس شکننده بين شورشيان و سربازان دولتی موجب شده است.