دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير توضيحاتی می دهد:

1 - نامه سرگشاده ۳۵۰ تن از صاحب نظران و روحانيون و فعالان سياسی ايران به آيت الله خامنه ای که با تاکيد بر بحران عدم مشروعيت رژيم خواستار دگرگونی های اساسی در قوه قضائيه و ساير ارگان های غير انتخابی شده اند.

2 - اکنون وزير درمان و بهداشت و معاون رياست جمهوری ايران در اطلاعيه های خود می گويند خانم زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار کانادايی ايرانی تبار در اثر ضربات به سر و خونريزی مغزی به قتل رسيده است.