خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا گفتگويی انجام داده است با آقای محمود رفيع، دبير جامعه دفاع از حقوق بشر در آلمان، که توجه شما را به آن جلب می کنيم.