ژاک شيراک رييس جمهوری فرانسه ارمنستان و آذربايجان را به مذاکره برای حل اختلاف ناشی از ادعای دو کشور بر ناحيه قره باغ عليا فراخوانده است. آقای شيراک روز چهارشنبه در جريان گفت و گو با رابرت کوچاريان رييس جمهوری ارمنستان در پاريس بر اهميت کمک گروه مينسک در سازمان امنيت و همکاری در اروپا به حل مناقشه تاکيد گذاشت. به نقل از کوچاريان گفته می شود که او با نظر ژاک شيراک موافق است و بر اين عقيده است که مذاکره برای پايان دادن به اختلاف بايد پيش از پايان سال جاری آغاز شود.