دکتر عليرضا نوری زاده به سئوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پيرامون وقايع اخير ايران و بويژه نکات زير پاسخ می گويد:

۱- سعيد مرتضوی دادستان تهران در دستور دستگيری و بازجويی خانم زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس کانادائی ايرانی تبار نقش عمده ای داشته است.

۲- شورای اداره امور عراق با اکثريت ۱۳شيعه عراقی کار خود را آغاز می کند ولی انتخاب رهبر شورا به تأخير می اندازد.