روز دوشنبه، پارلمان ۵۶ نفره قبرس در نيکوزيا، با رأی شفاهی و با قاطعيت آراء، پيمان ورود آن کشور به اتحاديه اروپا را از تصويب گذراند.

قبرس در ماه مه آينده همزمان با ۹ کشور ديگر به اتحاديه اروپا می پيوندد اما قوانين و مزايای اتحاديه اروپا محدود و منحصر به بخش يونانی نشين قبرس خواهد بود که دولت آن از سوی جامعه بين المللی به رسميت شناخته شده است.

بخش ترک نشين قبرس در شمال آن جزيره تنها زمانی مشمول اين مزايا خواهد شد که به وحدت قبرس تن دهد. قبرس از سی سال پيش تاکنون به دو جامعه ترک و يونانی تقسيم شده است.