خبرنگار ويژه بخش فارسی صدای آمريکا از آلمان گفتگويی انجام داده است با آقای فرج سرکوهی پيرامون مسايل و گزارشات در اطراف مرگ سوال برانگيز زهرا کاظمی عکاس کانادايی ايرانی تبار، که گفته می شود پس از وارد آمدن جراحات سخت به سرش از زندان به بيمارستان انتقال يافت. به اين گزارش توجه فرمائيد.