مقامات ارتش آمريکا ميگويند عليه شبه نظاميانی که به نيروهای ائتلاف در عراق حمله ميکنند عمليات ديگری را آغاز کرده اند . به گفته اين مقامات عمليات موسوم به پاکسازی شبکه افراد موذی ازروز شنبه آغاز شده است . هدف عمليات جديد اقدامات پيشگيرانه برای مقابله با حملاتی است که ممکن است در ارتباط با وقايع دوران سلطه صدام حسين و حزب بعث او طراحی شده باشد.

اين چهارمين نوع عمليات عليه شبه نظاميان پس از سرنگونی دولت صدام حسين در ماه آوريل است. در اين عمليات وفاداران به صدام حسين و ديگر نيروهای مسلح مقاومت، هدف قرار ميگيرند. در جريان عمليات قبلی، صدها نفر توقيف شده اند. در جريان عمليات جديد، هدف مناطقی وسيع در مرکز و شمال بغداد است که گفته ميشود اکثرطرفداران صدام در آن مناطق اند.