امير نادری بيش از دو دهه است در نيويورک زندگی می کند

اولين مصاحبه کارگردان ايرانی در بيست و پنج سال گذشته