کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، بازداشت سيامک پور زند، روزنامه نگار ايرانی را از نوع بازداشت های خودسرانه و مغاير با مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر دانسته است.

در اينمورد گوش کنيد به سخنان آقای عبد الکريم لاهيجی، نايب رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر.