تمامی مراکز فرهنگی و هنری عراق از آغاز جنگ در اواخر ماه مارس تعطيل شده اند و همچنان بسته اند.

به گزارش نازی بگلری در اينباره توجه فرماييد.