يک عکاس کانادايی ايرانی تبار که ماه پيش در تهران دستگير شد و پس از وارد آمدن جراحات سخت به سرش به بيمارستان انتقال يافت درگذشته است. يک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می گويد زهرا کاظمی شامگاه جمعه به علت سکته جانسپرد.

خانم کاظمی – عکاس مقيم کبک - روز ۲۳ ژوئن پس از عکسبرداری از زندان اوين دستگير شد. بستگان او می گويند مقامات امنيتی بعدا او را به جاسوسی متهم کردند و به حدی کتک زدند که در اغما فرو رفت. وزارت امور خارجه کانادا از جمهوری اسلامی خواسته است در مورد آنچه بر سر خانم کاظمی آمده است توضيحات کاملی بدهد.