تعهدات بين المللی برای بازسازی افغانستان کافی نبود، و هرگز بطور کامل پرداخت نشد نازی بگلری