وقتی لاله و لادن هنوز کودک بودند و امکان جدا کردن آنها از هم وجود داشت، آيت الله خمينی حکم داده بود که آنها نبايد از هم جدا شوند و وقتی به سن بلوغ رسيدند، به دو برادر شوهر داده شوند.

مرگ عجيب عقاب سر سفيد باغ وحش واشنگتن.

جدايی پدر و مادر هايی که از دو مليت مختلف هستند.