پرزيدنت بوش قول داده است مردم آفريقا را در پايان دادن به جنگ های منطقه ای و نبرد با گسترش بيماری ايدز ياری دهد. او روز شنبه در پايان سفر آفريقايی خود در سخنانی در نيجريه بار ديگر بر مسايلی که در طول سفر به ۵ کشور مطرح ساخته بود تاکيد گذاشت و از جمله نقش نيجريه را در کوشش هايی که در جهت برقراری صلح در ليبريه جريان دارد ستود.

پيشتر آقای بوش قول داد در ليبريه فعال باقی بماند، اما در اين باره که آيا با توجه به فشار فزاينده بين المللی سربازان آمريکايی را به آن کشور خواهد فرستاد يانه توضيحی نداد. رئيس جمهوری آمريکا همچنين همتای نيجريه ای خود را بخاطر تلاش برای نبرد با ويروس ايدز ستود.