مذاكرات مقامات ارتشى كره شمالی و كره جنوبی بدون نتيجه پايان يافت. با اين حال آنها در بيانيه مشترکی قول دادند از طريق گفت و شنودهای مناسب، مساله برنامه هسته ای کره شمالی را حل کنند.

چنين بيانيه هايی در گذشته نيز صادر شده ، اما تاثير زيادی نداشته است. کره جنوبی از همسايه شمالی خود خواسته است مذاکرات چند جانبه را قبول کند، اما پيونگ يانگ به پا فشاری بر گفت و گوهای مستقيم با آمريکا ادامه می دهد.

اختلاف بين دو کره در ماه اکتبر و زمانی شدت گرفت که مقامات آمريکايی گفتند پيونگ يانگ به داشتن يک برنامه هسته ای غير قانونی اعتراف کرده است.