روز دوشنبه ٧ ژوئيه برابر با ١۶ تير ماه ١٣٨٢ آقای محمد محمدی و خانم سيمين محمدی، پدر و خواهر آقايان منوچهر و اکبر محمدی، رهبران زندانی شده جنبش های دانشجويی در تهران توسط عوامل رژيم جمهوری اسلامی دستگير شدند.

بر اساس تلفنی که به خانم گل جهان محمدی، مادر منوچهر و اکبر شده، خانم سيمين محمدی را به زندان انفرادی در اوين برده اند و آقای محمد محمدی که فشارها موجب تشديد بيماری قلبی و بيماری قند او شده، در بيمارستان بستری می گردد.

خانم گل جهان محمدی ضمن گفتگويی با بهروز عباسی، از ايرانيان درخواست دادخواهی و کمک می کند.