همانطور که بيم آن می رفت، نخستين عمل جراحی روی دو بزرگسال که از ناحيه جمجمه به هم چسبيده بودند به شکست انجاميد و هر چند دانش پزشکی در اين اهتمام برای آينده درسی آموخت، اما متأسفانه لاله و لادن بيژنی، که از مرگ نهراسيدند از دست رفتند. منصور فــراسيــون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، سرگذشت اين دو زن ايرانی را مرور می کند.