با سلام در شهر برمن در روز 4 شنبه ساعت 14 تظاهراتی در پشتيبانی و بزرگداشت روز 18 تير و اعتراض به دولت های اروپائی در خصوص ناديده گرفتن نقض حقوق بشر رژيم اسلامی با عقد قراردادهای اقتصادی ، عدم توسط کميته پشتيبانی دفاع از مبارزات مردم ايران تشکيل ميشود . در زير اطلاعيه مربوطه ارائه و در صورت امکان نسبت به اعلام ان اقدام نمائيد . تظاهرات

هموطنان ايرانی

بپاخيزيد و با فرياد رسای خود از جنبش دانشجوئی و مبارزات آزاديخواهانه مردم ايران پشتيبانی نمائيد

ايرانيان عزيز : جنبش دانشجوئی اينک در ادامه مبارزه خويش ، شهرهای ديگر ايران را فرا گرفته است . دانشجويان و مردم شهرهای اراک ، اصفهان ، اهواز ، تبريز ، تنکابن ، تهران ، رشت ، زاهدان ، سبزوار، سنندج ، شاهين شهر، شيراز، کرج ، کرمان ، کرماشاه ، همدان ، يزد و... بپاخاسته اند و با تظاهرات گسترده و اعتراضی خويش خواستار آزادی بی قيد وشرط همه زندانيان سياسی ، تغيير ساختار حکومتی و برگزاری رفراندوم برای برپائی حکومتی دمکراتيک می باشند.

هم ميهنان عزيز : اينک در سال روز خيزش شکوهمند 18 تير 1378 ، ايران ميدان رزم آزاديخواهان عليه رژيم فاسد جمهوری اسلامی گشته و می رود که طومار حاکميت ولايت جهل و استبداد را به زباله دان تاريخ بسپارد . وظيفه ملی و ميهنی هر ايرانی آزاديخواه است که با تمام توان از اين کارزار ملی و مردمی داخل ايران پشتيبانی کرده و با شرکت در تظاهرات چهارشنبه 9 يولی 2003 ساعت 15 – 14 مقابل پارلمان ايالت برمن ، حمايت گسترده خود را از جنبش دانشجوئی ايران اعلام نمايد .

بکوشيم با شرکت وسيع خود در اين روز همگام با ساير آزاديخواهان ايرانی در سراسر جهان همصدا شده و فرياد اعتراض خود را در دفاع از خواسته های جنبش دانشجوئی هر چه رساتر بگوش جهانيان رسانده و خواستار سرنگونی رژيم اسلامی شويم . برای پشتيبانی و همکاری می توانيد با شماره های زير تماس بگيريد . +49 421 241 37 84 +49 421 619 67 90 فاکس +49 421 241 37 86

کميته پشتيبانی از مبارزات مردم ايران

حمايت کنندگان :

حزب دموکرات کردستان ايران ( شمال آلمان )

کانون دفاع از حقوق بشر در ايران

جنبش ايرانيان دمکرات ، برمن حزب مشروطه خواهان ايران ( شاخه برمن)

شورای پناهندگان ايرانيان ، برمن

اتحاد مليت های ايرانی برای دموکراسي

گروه زنان ايرانی ، برمن

جمعی از آزاديخواهان و فعالان سياسی ، برمن

نشريه آزادگی نشريه تلاشگران

نشريه رهائی نشريه حريت

نشريه بهاران

با تشکر قبلی منوچهر شفلئي