پليس نيجريه برای متفرق کردن تظاهرکنندگان در لاگوس، يکی از شهرهای عمده نيجريه، گلوله های هشدار دهنده شليک کرد.

تظاهرات بر سر قيمت نفت و بنزين، وارد دومين هفته خود ميشود. شاهدان ميگويند در هشتمين روز راهپيمائی، تظاهرکنندگان راههای عمده شهر را مسدود کرده و لاستيکهای اتومبيلها را در جاده ها قرار دادند. درباره بازداشت تظاهرکنندگان گزارشی داده نشده است.

اتحاديه عمده کارگری نيجريه درباره ادامه تظاهرات فشار وارد خواهد آورد و ميگويد که پيشنهاد دولت در زمينه کاهش بهای سوخت، کافی بنظر نميرسد.