روز جمعه موزه بغداد برای اولين بار از آغاز جنگ عراق تاکنون، در خود را بسوی گروه محدودی از بازديد کنندگان گشوده است.

به گزارش نازی بگلری در اينباره توجه فرماييد.