گروه های مختلف سياسی مقيم آلمان همچنان همصدايی خود را با جنبش دانشجويی ايران اعلام دارند. ايرانيان مقيم شهر بُن برای روز چهارشنبه ۱۸ تيرماه برنامه های مختلفی را تدارک ديده اند. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.