دکتر عليرضا نوری زاده پيرامون نکات زير به سوالات خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا توضيحاتی می دهد:

۱- با ادامه سرکوب ها در حاليکه چگونگی برگزاری مراسم ١٨ تيرماه در ايان نامعلوم است، تظاهرات در خارج از کشور بمناسبت اين روز بطور گسترده ای در حال شکل گيری است.

۲- بعد از سفر چندروزه به کشورهای حوزه خليج فارس وضع عراق و تفسيرهای موجود درباره پيام صدام حسين را مورد بررسی قرار دهيد.