در روزی چون امروز در سال ۱۸۶۵ ميلادی چهارنفر به اتهام دست داشتن در قتل آبراهام لينکلن به دار آويخته شدند.