امروز (دوشنبه) شهر نيويورک شاهد تظاهراتی در ابراز همبستگی با دانشجويان در ايران بود. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.