يکی از ابتکارات مارک وارنر، فرماندار ايالت ويرجينيا، در آمريکا اين است که هرچندگاه يکبار گروهی از ساکنان خارجی تبار اين ايالت را به دفتر فرمانداری دعوت می کند و از آنها پذيرايی به عمل می آورد. به مشروح اين گزارش توجه فرمائيد.