خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا به بررسی روزنامه های واشنگتن می پردازد.