حامد کرزای رئيس دولت انتقالی افغانستان می گويد گفته های پرويز مشرف رئيس جمهوری پاکستان در مورد دولت افغانستان او را به شدت اندوهگين ساخته است و می خواهد در اين باره با وی گفت و گو کند و توضِيح بخواهد.

ژنرال مشرف در جريان سفر اخيرش به اروپا، رهبران جهان را به بازانديشی در باره استراتژی سياسی و نظامی خود نسبت به عراق فراخواند و گفت برای به وجود آوردن هماهنگی در افغانستان و برقراری ثبات و فراهم آوردن امکان خروج نيروهای خارجی لازم است تغييراتی صورت گيرد.

آقای کرزای می گويد همسايگان افغانستان بايد به تماميت ارضی کشور احترام بگذارند و در امور داخلی آن مداخله نکنند.