وزير امور خارجه آلمان در يک کميسيون محرمانه در پارلمان اين کشور خواستار قطع سريع تلاشهای ايران در دستيابی به سلاحهای هسته ای شده است.

به گزارش نسرين مهدوی در اينباره توجه فرماييد.