با توجه به وضعيت نامعلوم منوچهر محمدی رهبر اتحاديه دانشجوئان و فارغ التحصيلان ايران که از روزهای 18 تير 1378 در زندان بوده و اخيراً به نطقه نامعلومی برده شده، آقای غلامرضا مهاجری نژاد قائم مقام اين اتحاديه، در گفتگوئی با بهروز عباسی وضعيت نگران کننده منوچهر محمدی و ساير رهبران زندانی شده دانشجويان را مورد بررسی قرار ميدهد.