يک ژنرال ارشد روسی می گويد هنوز حدود يک هزار و ۲۰۰ جدايی خواه چچن در آنجا فعال هستند. فرمانده ناحيه نظامی قفقاز شمالی روز چهار شنبه در يک کنفرانس نظامی گفت از اين تعداد حدود 300 مزدور و اکثرا از کشورهای عربی را در بر می گيرد.

به سخن وی دليل توانايی شورشيان در حمله به سربازان روسی اين است که در دسته های کوچک عمل می کنند و با مردم عادی درهم آميخته اند. ژنرال روسی اضافه کرد کوشش های نظامی بر از بين بردن تشکيلات شورشيان در کوهستان های جنوب چچن متمرکز خواهد بود.