آقای دکتر عليرضا نوری زاده در رابطه با نکات زير به پرسشهای خبرنگار بخش فارسی صدای آمريکا پاسخ می گويد:

۱- با ادامه سرکوب ها در آستانه ۱۸ تير ماه رهبران زندانی دانشجويان، دست به اعتصاب غذا می زنند.

۲- توافق گروه های فلسطينی و اسرائيل در مورد سه ماه آتش بس، موجب عدم رضايت رژيم جمهوری اسلامی است.