دو شرکت بزرگ انرژی در روسيه می گويند برای بهره برداری ذخاير نفت و گاز دريای خزر با يکديگر همکاری خواهند کرد.

نمايندگان لوک اويل و گاز پرام روز سه شنبه اعلام کردند شرکت جديدی تشکيل داده اند که مشترکا با شرکت دولتی نفت و گاز قزاقستان فعاليت خواهد کرد. لوک اويل و گاز پرام هرکدام پنجاه در صد شرکت جديد را در اختيار دارند.