در کره جنوبی کارگران راه آهن موافقت کردند به اعتصاب چهار روزه خود پايان دهند. تاکنون هزاران کارگر به کار بازگشته اند.

حدود ٨۵ در صد از ٩ هزار کارگر عضو اتحاديه روز شنبه در اعتراض به يک طرح خصوصی سازی دست از کار کشيدند. اتحاديه می گويد اين طرح ميزان حقوق و مزايا را کاهش خواهد داد.