تعدادی از دانشجويان در ايران طی نامه ای از آقای خاتمی خواسته اند که يا به وعده های خود عمل کند و يا استعفا بدهد. در اين زمينه ستاره درخشش گفتگويی انجام داده است با هادی کحال زاده دبير دانشگاه علامه و عضو شورای عمومی دفتر تحکيم وحدت ويکی از امضا کنندگان اين نامه.