کشف چگونگی ‏پيدايش بيماری سرطان لوزالمعده که اخيراً توسط دانشمندان آمريکائی انجام گرفته درمان اين نوع سرطان را مقدور خواهد ساخت. همچنين نبودن ارتباط بين بيماری سرطان پستان و قرار داشتن در معرض برق و معناطيس به ثبوت رسيده است. منصور فــراسيـون، خبرنگار علمی صدای آمريکا، اين دو موضوع را در برنامه «دانــش و جــامعــه»، بررسی می کند.