سربازان آمريکائی در عراق، ابو حيدر عبدالمنعم ، مسئول اداره امور شهرمقدس نجف را که از سوی ايالات متحده به اين سمت منصوب شده بود، به اتهام فساد و آدم ربائی دستگير کردند.

بگفته مقامات آمريکائی ، ۶١ تن از مشاوران عبدالمنعم نيز بازداشت شده اند. در بيانيه ای که از سوی تشکيلات موقت حاکم برعراق به رهبری ايالات متحده صادر شد آمده است که دستگيری اين افراد، به درخواست يک قاضی عراقی که در اين باره تحقيق ميکند انجام گرفته است.

در هفته های اخير ساکنان نجف به حضور عبزالمنعم در دولت محلی اين شهر اعتراض کرده و وی را به داشتن پيوندهائی با حزب منحله بعث صدام حسين متهم ساخته بودند.

در اين ميان ايالات متحده امروز پنج مرزبان سوری را که در جريان حمله اخير آمريکا در نزديکی مرز سوريه و عراق مجروح شده بودند به سوريه مسترد داشت.